Meteen naar de inhoud

Privacy statement Kaartjes van Marte

Inleiding

Kaartjes van Marte neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@martepeetersvormgever.nl.

Wie is Kaartjes van Marte?

Kaartjes van Marte is de eenmanszaak Kaartjes van Marte (onderdeel Marte Peeters Vormgever), kantoorhoudende te (4907 MA) Oosterhout aan Jan van Eijckhof 7, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 747309301.

Wanneer Kaartjes van Marte jouw persoonsgegevens verwerkt, is Kaartjes van Marte de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Kaartjes van Marte jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Kaartjes van Marte persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Kaartjes van Marte voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Kaartjes van Marte worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Wettelijke verplichting

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Beheer van bestellingen

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten over het product

Gegevens:

NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten over de dienst

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Marketing

Doeleinde:

Nieuwsbrief

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Interesse in een product, Bestelgeschiedenis

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Hoe verkrijgt Kaartjes van Marte jouw persoonsgegevens?

Kaartjes van Marte heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij gegevens aan ons verstrekt hebt, en omdat Kaartjes van Marte gegevens van andere partijen heeft verkregen. Die andere partijen zijn: Print API.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Kaartjes van Marte over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Kaartjes van Marte. Je kunt verzoeken dat Kaartjes van Marte je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Kaartjes van Marte te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Kaartjes van Marte of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Kaartjes van Marte te verkrijgen. Kaartjes van Marte zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Kaartjes van Marte je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Kaartjes van Marte

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@martepeetersvormgever.nl. Kaartjes van Marte zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Kaartjes van Marte een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Kaartjes van Marte je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Kaartjes van Marte

Het kan zijn dat Kaartjes van Marte verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Kaartjes van Marte ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Kaartjes van Marte worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Kaartjes van Marte worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Kaartjes van Marte je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@martepeetersvormgever.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Kaartjes van Marte jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@martepeetersvormgever.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.